Hoppa till innehåll

– Stipendium 2024

2024 års stipendium tilldeles Astrid Bobeck för uppsatsen ”Medling med anledning av ungdomsbrott – en outnyttjad metod?” Uppsatsen har skrivits inom ramen för kursen Förhandling och medling vid Uppsala universitet.

”Astrid Bobeck har undersökt medlingens brottsförebyggande effekter hos unga lagöverträdare. Hon gör det utifrån gärningsmannens perspektiv och belyser bl. a. utförligt de medlingsteoretiska aspekterna bakom begreppen reparativ rättvisa och återintegrerande skam. Hon konstaterar att få vetenskapliga studier har gjorts i Sverige angående återfallsrisk i brott efter medling med unga men lyfter fram bl. a. en undersökning från 2009 av medlingsexperten hos polisen, Staffan Sehlin. Den visar på tydliga preventiva effekter. Astrid Bobeck resonerar kritiskt och klarögt kring resultatet och finner att det är anmärkningsvärt att bara omkring hälften av landets kommuner alls använder denna lagreglerade medlingsform och att nationell samordning av verksamheten sedan länge saknas. Hon finner att kunskap och politiskt intresse tycks saknas för denna medlingsverksamhet, som av allt att döma bidrar till att minska återfallsrisken, trots att frågan om att bekämpa ungdomsbrottsligheten är högaktuell.”

Hedersomnämnandet 2024 tilldelas Karin Isgren för uppsatsen ”Obligatorisk medling i arvstvister? – Särskilt om intresset att hålla samman familjen i arvstvister.” Uppsatsen har skrivits inom ramen för kursen Förhandling och medling vid Uppsala universitet.

Karin Isgren belyser hur arvstvister ofta får förödande konsekvenser för de inblandade, t. ex att nästan 70 procent säger upp bekantskapen med någon närstående.
Boutredningsman och skiftesman ska vid oenighet försöka lösa arvstvisten, men de har främst dödsboets och borgenärernas bästa i fokus. En medlare har större frihet och möjlighet att reda ut känslor och bakomliggande omständigheter till tvisten, och kan ta hänsyn till att sorgearbetet kan försvåra en rent intellektuell lösning av tvisten. Karin Isgren finner att obligatorisk medling i arvstvister inte är lämpligt, dels för att medling bör vara frivillig och dels för att medling i dagsläget är för outvecklat i Sverige. Arvstvister är dock ofta enligt flera kriterier särskilt lämpade för medling. Trots det har lagstiftaren inte flaggat för att rätten ska verka för samförståndslösningar genom medling, varken i förarbetena till 42:17 2 st. RB eller i ärvdabalken. Detta borde kunna rättas till enligt Karin Isgren.

SIM tackar alla de studenter som skickat in sina bidrag till tävlingen!