Hoppa till innehåll

Stipendium 2021

Svenska Institutet för Medlings stipendium 2021

2021 års stipendium för ”Årets uppsats i alternativ tvistelösning” tilldelas Tove Fohrman, student på juristprogrammet vid Uppsala universitet, för sin uppsats ”Krav på medlarens utbildning, erfarenhet och lämplighet i familjetvister”.

”Tove Fohrman har genom sin uppsats ”Krav på medlarens utbildning, erfarenhet och lämplighet i familjetvister” på ett stringent och kritiskt sätt diskuterat om, och i så fall på vilket sätt, särskilda erfarenhets- och lämplighetskrav bör ställas på med-lare som utses av rätten i familjetvister (6 kap. 18a § FB). Uppsatsen är högaktuell givet det lagförslag som presenterats i proposition 2020/21:150 och ställer för såväl praktiskt som akademiskt verksamma mycket viktiga frågor om medlarens kompetens. Vi hoppas att författaren, både för barnens bästa och medlingens legitimitet, fortsätter att diskutera och utveckla de framtida krav vi rätteligen bör ställa på medlare””

Utöver detta utdelades hedersomnämnande till Julian Kaijser, för uppsatsen ”Domaren – en medlare?”

”Julian Kaijser har genom sin uppsats ”Domaren – en medlare?” på ett gediget och pedagogiskt sätt tagit sig an frågan om domarens förlikningsverksamhet och dess förhållande till medlingsprocesser. Författaren visar på ett tydligt sätt upp likheter och skillnader mellan de båda tvistlösningsformerna och diskuterar om det finns utrymme för domare att lära av medlare och medlingsteoretisk forskning. Diskussionen är nyanserad och grundad i både rättighetshänsyn och processrättsliga funktionsargument. Vi delar författarens uppfattning om fördelarna med ett medlande förhållningssätt vilket i sin tur förutsätter att domare i större utsträckning tar intryck av den flora av medlingskunskap som under de senaste årtionden utvecklats såväl i praktik som akademi. Det är angeläget att de förlikningsförsök som görs är i medlingshänseende så kvalitativa som möjligt och att parterna får inflytande över inriktningen på förlikningsarbetet. Författaren framhåller att domarnas kompetens och engagemang på området behöver höjas för att alla parter på ett likvärdigt sätt ska kunna få tillgång till en skickligt bedriven förlikningsverksamhet. Med en sådan ökad kunskap, vill vi tillägga, kan domaren även bättre bedöma behovet av och verka för beslut om särskild medling.”

SIM tackar alla de studenter som skickat in sina bidrag till tävlingen!